REGULAMIN

1. Postanowienia wstępna oraz dane kontaktowe

 1. Właścicielem www.biochempro100.pl jest firma BASA Bartosz Andrzejczak z siedzibą w 60-341 Poznań, ul. Marcelińska 75/47 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6070068124, REGON: 389128715.
 2. Platforma kursowa znajduje się w domenie www.biochempro100.pl i na niej prowadzona jest sprzedaż kursów online oraz Produktów i Produktów elektronicznych przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.
 3. Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania ze Strony oraz prawa i obowiązki obu stron Sprzedawcy i Kupującego.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z zakupionego kursu lub produktu elektronicznego oraz składania zamówień:
  • dostęp do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies,
  • konto poczty e-mail,
  • standardowy system operacyjny
  • aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub. itp. – w przypadku zamówienia produktów elektronicznych w formacie elektronicznym.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 7. Niedozwolone jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
§

2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, używa się poniższych pojęć w następującym znaczeniu:
Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Strona – strona internetowa dostępna w domenie www.biochempro100.pl
Koszyk – element strony, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji ilości produktów.
Sprzedawca – BASA Bartosz Andrzejczak
Użytkownik – osoba korzystająca ze strony, posiadająca aktywne konto na Stronie,
Kursy online – kursy znajdujące się w ofercie na Stronie, a których twórcą jest Sprzedawca,
Produkt lub Produkt elektroniczny – towar i materiały zakupione lub dostępne w Sklepie, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki, dokumenty elektroniczne oraz materiały udostępnione na Stronie. Produkty są sprzedawane odpłatnie.
Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów.
Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu

§

3. Prawa własności intelektualnej i prawa autorskie

 1.  Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że kursy internetowe dostępne na Stronie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w szczególności Produkt elektroniczny, mowa o kursach i pozostałych materiałach edukacyjnych dostępnych na Stronie nie został ujawniony osobom trzecim.
§

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów online, produktów i produktów elektronicznych.
 2. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy usługę polegającą na wysyłaniu newslettera. Zapisanie się do newslettera oznacza zgodę na otrzymywanie na podany adres email informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach oferowanych poprzez Stronę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera informując sprzedającego drogą mailową lub anulując z subskrypcji przez automatyczny system klikając anuluj subskrypcję w otrzymanej od Sprzedającego wiadomości e-mail.
 3. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Strony.
 4. Klient podczas zakupów tworzy indywidualne Konto. Utworzenie Konta jest konieczne do korzystania z Produktów, w tym w szczególności z kursów online oferowanych przez Sprzedawcę.
 5. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 8. W wypadku wystąpienia sytuacji, w której z konta użytkownika korzysta Klient nie będący Konsumentem Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail.
 9. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 10. W przypadku Klientów będących oraz niebędących Konsumentami, a naruszających zasad Regulaminu Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych i usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do wykonywania kolejnych zakupów na Stronie ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 12. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich Produktów i zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 13. W celu usunięcia Konta, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
§

5. Ceny produktów, zawarcie umowy i płatności

 1. Wszystkie Ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 2. W celu zakupu kursu, produktu lub produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • Dokonać wyboru Produktu na Stronie
  • Podpisać regulamin kursu oraz podać w formularzu zakupowym dane niezbędne do realizacji zamówienia
  • Opłacić przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy odpowiedni zakupiony produkt.
 3. Dokonując zapłaty za Produkt Klient może skorzystać z otrzymanych od Sprzedającego kuponów rabatowych poprzez wpisanie kodu kuponu w polu „Kod kuponu” i potwierdzenie. Zniżka zostanie doliczona automatycznie do Koszyka.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej, która zostanie przesłana na podany przez Klienta adres e-mail po zaksięgowaniu wpłaty za zakupiony produkt/y, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
 5. Po skutecznym dokonaniu płatności i zaksięgowaniu przelewu, Kupującemu zostanie przyznany dostęp do zakupionego kursu na indywidualnym koncie Kupującego na Stronie. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych kursów internetowych uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą z równoczesną utratą praw do odstąpienia od umowy.
§

6. Dodatkowe uprawnienia Sprzedawcy

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania dostępu do strony Sklepu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

§

7. Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnianie świadczenia, tj. uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu całej płatności wykonanej przez Konsumenta w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy za wyjątkiem ust.3 §7.
 5. Zwrot płatności Sprzedawca wykonuje tą samą drogą jaką Konsument uiścił opłatę za zakupiony produkt.
 6. Klient może zwrócić zakupiony produkt wyłącznie ze względu na:
  • wady techniczne
  • otrzymanie produktu niezgodnie ze złożonym zamówieniem
 7. Ze względu na wykonanie produktu na specjalne życzenie Klienta, sprzedawca w pierwszej kolejności podejmie próbę naprawy reklamowanego produktu, a następnie, w przypadku braku możliwości naprawy, rozważy zwrot płatności za to zamówienie.
 8. Koszty dostarczenie do Sprzedawcy produktu reklamowanego lub zwracanego ponosi Klient.
 9. Czas naprawy wadliwego produktu, wymiana na nowy lub zwrot gotówki za zwrócony produkt wynosi do 14 dni roboczych od momentu dostarczenia przez klienta produktu, który chce naprawić, bądź zwrócić.
§

8. Dostawa

 1. Dostawa zakupionych produktów dostarczana jest przez Sprzedającego za pośrednictwem kuriera Poczty polskiej, DPD lub InPost.
 2. Całkowity koszt dostawy zakupionych produktów ponosi Klient, chyba, że Sprzedawca postanowi inaczej.
 3. Cena dostawy nie jest wliczona w cenę produktu.
 4. Cena dostawy zostaje wyświetlana i doliczana do zamówienia przy jego składaniu w sklepie internetowym.
 5. Cena dostawy na terenie Polski wynosi 15 zł.
 6. Czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
 7. W przypadku, gdy Klient nie odbierze od przewoźnika przesyłki i zostanie ona zwrócona do sprzedawcy, Klient zobowiązany jest pokryć opłate w wysokości dwukrotności opłaty za przesyłkę ze względu na koszt zwrotu i koszt ponownego wysłania przesyłki. Przesyłka zostanie odesłana Klientowi przez Sprzedawcę po zaksięgowaniu przelewu.
§

9. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@biochempro100.pl.
 4. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji (adres email), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony.
 5. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
§

10. Dane osobowe i cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies regulowane są odrębnymi dokumentami dostępnymi na stronie w zakładce polityka prywatności.

§

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przez konsumenta

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§

12. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.